youtube
twitter
facebook

ביוזמת אדם טבע ודין: הכנסת מקדמת תיקון לחוק חופש המידע

3/01/2011
חברי הכנסת מצטרפים. הכנסת (הגדל)

הועדה המשותפת לבריאות וסביבה של הכנסת דנה בתיקון להצעת חוק חופש המידע שנוסח על ידי 'אדם טבע ודין' והונח על שולחן הכנסת ע"י ח"כ דב חנין וח"כים נוספים. על פי התיקון המוצע, בין השאר, תצומצם יכולתם של גורמים תעשייתיים להשתמש בטענת 'סוד מסחרי' כשהם אינם רוצים למסור מידע וכן תוטל על מערכת הביטחון חובה למסור מידע סביבתי שאינו מסכן את ביטחון המדינה.

בדיון שהתקיים בוועדה המשותפת לבריאות וסביבה קראה 'אדם טבע ודין' לכנסת ולממשלה לקדם את התיקון להצעת חוק חופש המידע. התיקון לחוק נוסח על ידי 'אדם טבע ודין', הונח על שולחן הכנסת  ע"י חבר הכנסת דב חנין ומבטיח לציבור שקיפות בכל הנוגע לקבלת מידע על מזהמים הנמצאים בסביבתו.
 
התיקון לחוק חופש המידע נועד לפתור בעיות מרכזיות שעלו מיישום החוק, וביניהן: הרחבה של סוג המידע הסביבתי והתכנוני שיהיה נגיש לציבור, ייעול הליך קבלת המידע והצמצום של היכולת של חברות להשתמש בטענה של "סוד מסחרי" כשהן אינן רוצות למסור מידע.

כמו כן, התיקון מתייחס למצב הקיים כיום, לפיו מערכת הביטחון אינה מחויבת למסור מידע סביבתי וכתוצאה מכך מוסתר מהציבור מידע סביבתי חיוני, כגון קרינה הנפלטת ממתקנים ביטחוניים בסמוך לאזורי מגורים. על פי התיקון לחוק, רק אם שר הביטחון/שר החוץ / השר לביטחון פנים או גורם מטעמם קבעו כי בפרסום מידע סביבתי יש חשש לפגיעה בביטחון, רק אז המידע יוסתר.
 
עו"ד קרן הלפרן-מוסרי, ראש תחום קהילה וסביבה ב'אדם טבע ודין' אמרה היום בדיון: "מעל עשר שנות ניסיון ביישום חוק חופש המידע מבהירות כי אי אפשר להמשיך ולהשתמש בנימוקים לא עניינים כמו סוד מסחרי או פגיעה בביטחון המדינה, כאשר מדובר בזכות אזרחית בסיסית להגיע אל מידע שעשוי להשפיע על בריאות ואיכות חיי תושבי מדינת ישראל".

"התיקון להצעת החוק יסיר מכשולים רבים העומדים בפני הציבור כיום, ותאפשר חתירה אמיתית לשקיפות ולשיתוף הציבור בכל הנוגע לאיכות הסביבה, כל זאת מבלי לפגוע באינטרסים חיוניים אחרים", כך לדברי הלפרן-מוסרי.

 

 

מצ"ב החסמים המרכזיים שעולים מיישום חוק חופש המידע, ואופן הסרתם באמצעות הצעת החוק, כפי שהונחה בכנסת:

 1. קבלת מידע חיוני לציבור כרוכה בהליך מסורבל, בהמתנה ממושכת ובתשלום גבוה
  • הצעת החוק מחייבת מסירה של מידע המצוי באופן זמין ושגרתי בידי הרשות ללא דיחוי ובלא תשלום
 1. יותר מדי מידע נכנס בגדר "סוד מסחרי" ובתור שכזה מוסתר מהציבור
  • לפי הצעת החוק, רק אם יש חשש ממשי לפגיעה בערכו של סוד מסחרי, ניתן יהיה להסתיר מידע סביבתי, וגם זאת, רק בהתאם לנהלים שיקבעו על ידי השר
 1. מידע סביבתי שאין הצדקה ביטחונית להסתרתו, אינו מפורסם
  • לפי הצעת החוק, רק אם שר הבטחון / שר החוץ / השר לבטחון פנים או גורם מטעמם קבעו כי בפרסום מידע סביבתי יש חשש לפגיעה בבטחון, המידע יוסתר
 1. מידע סביבתי מתפרסם רק לאחר שנשפך או נפלט לסביבה
  • הצעת החוק מחייבת מסירת מידע על חומרים שעלולים להזיק לסביבה כיוון שהשימוש בהם מותר, כגון רשיונות עסק והיתרי רעלים – מסמכים המעידים על מזהמים המצויים בשימוש, גם אם טרם נשפכו או נפלטו לסביבה.
 1. מידע תכנוני מפורסם רק בשלב מאוחר – בעת הפקדת התכנית ואין לעיין בו קודם לכן
  • על פי הצעת החוק, מידע תכנוני המצוי במוסדות התכנון מכח חוק, יהיה פתוח לעיון הציבור ללא תשלום
 1. רשויות שנמנעות ממסירת מידע בניגוד לדין, אינן חשופות לכל סנקציה
  • הצעת החוק קובעת כי אם עתירת חופש מידע חשפה את העובדה שהמידע הוסתר בניגוד לדין, יוטלו על הרשות המסתירה הוצאות המשפט של העותר

 

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il