youtube
twitter
facebook

קול קורא: משקיפים בועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

27/04/2011
הגדל

ארגוני הסביבה מעוניינים למנות משקיפים מטעמם לועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בהתאם לתיקון בפקודת העיריות שיזמו ארגוני הסביבה לפי כ-5 שנים, הוקמו בכל הרשויות המקומיות ועדות איכות סביבה, המוגדרות כוועדות חובה, אשר כוללות גם נציגי ציבור. התיקון לחוק מאפשר גם מינוי משקיפים בוועדה מטעם ארגוני הסביבה. ארגוני הסביבה הארציים הקבועים בחוק (חיים וסביבה, אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע) הקימו מערך משותף המהווה את הסמכות לאישור המינוי של המשקיפים בועדות אלה.

אנו קוראים לך להציע את עצמך כמשקיף/ה מטעם ארגוני הסביבה בועדת איכות הסביבה במקום מגוריך.

משקיף אמנם אינו חבר מן המניין בוועדה, ואין לו זכות ההצבעה, אך הוא מקבל מינוי רשמי, מקבל את כל החומר ומוזמן לכל הדיונים, ויכול להביע את דעותיו בתוך הועדה ובציבור באופן השווה לחברים מן המניין. נוכחות המשקיף מעצימה את כוחם של נציגי הציבור החברים בוועדה, ותוכל לסייע לקידום תפישות סביבתיות, כמו-גם לקשר את הפעילות המקומית עם פעילותם של ארגוני הסביבה המקומיים והארציים.

במקביל למינוי נציגי הציבור והמשקיפים, אנו פועלים למסד רשת ארצית של חברי הועדות, לשם העצמה, העשרה, תמיכה וקידום יכולותיהם, במסגרת "פורום מוניציפאלי ירוק", בו יהיו חברים גם המשקיפים. המעוניינים להצטרף כמשקיפים לועדות איכות הסביבה מתבקשים ליצור קשר עם ליאת אושרי, המרכזת את רשימת המועמדים בחיים וסביבה, בדוא"ל muni@sviva.net .

  רשימת הוועדות בהם דרושים משקיפים מטעם ארגוני סביבה
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il