donate button
youtube
twitter
facebook

עתירה לבג"צ: חוק הקרינה לא מיושם מזה כשנה וחצי

20/07/2008
הגדל

אדם טבע ודין והפורום לסלולאריות שפויה, בשיתוף הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת ת"א עתרו לבג"צ נגד הסחבת שבהתקנת תקנות הקרינה (בג"ץ 6420/08). לבג"צ צורפה בקשה לצו ביניים במטרה למנוע מחברות הסלולר להציב אנטנות נוספות, עד שיוסדרו התקנות בחוק.
 
בעתירה שהוגשה לבג"צ נטען כי חוסר הסכמה בין השר להגנת הסביבה לשר התקשורת, מוביל לאי יישום חוק הקרינה הבלתי מייננת, בהעדר תקנות. תקנות אלו אמורות לקבוע את רמות החשיפה המרביות המותרות לאדם ממקורות קרינה ואת מרחקי הבטיחות ממתקני שידור סלולאריים, כולל מרחקי בטיחות ממוסדות אוכלוסיה רגישה כגני ילדים ובתי חולים.
אי יישום החוק בהעדר תקנות, בא על חשבון בריאות הציבור ומונע הסדרת נושא הקרינה מאנטנות סלולאריות בישראל.


אפילו התקנות לא הותקנו

חוק הקרינה הבלתי מייננת מחייב את המשרד להגנת הסביבה בהסכמת משרד התקשורת, להתקין תקנות שהיו אמורות להיות מוגשות לאישור ועדת הפנים עד יום 1.1.2007 – קרי, לפני למעלה משנה ומחצה. תקנות אלו אמורות לאפשר את יישום החוק בפועל באמצעות קביעת רמת החשיפה המרבית מקרינה שהיא בעלת השלכות ישירות על בריאות הציבור וחייו.
היעדר קביעת התקנות אינו רק הפרה מפורשת של החלטת המחוקק אלא גם מרוקן את החוק מתוכן. לבג"צ צורפה בקשה לצו ביניים במטרה למנוע מחברות הסלולר להציב אנטנות נוספות, עד שיוסדרו התקנות בחוק.


מאבקי כוחות בין משרדיים


ככל הנראה הסיבה לעיכוב בהשלמת התקנות היא חילוקי דעות ומאבקי כוחות בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד התקשורת. לא מתקבל על הדעת כי משרדי הממשלה יריבו ביניהם ולא יצליחו להגיע להסכמות, על חשבון בריאות הציבור והסביבה.
עו"ד ציפי איסר-איציק, מנכ"ל אדם טבע ודין: "העובדה שהיקפם של הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה לקרינה לא ידוע במלואו, והעדרן של תקנות אשר מאפשרות להפעיל את חוק הקרינה הבלתי מייננת, היא בלתי נסבלת ומשקפת אטימות לב. הדבר מוביל לחוסר אמון של הציבור כלפי הרשויות שאמורות להגן עליו וכלפי חברות הסלולאריות בעלות האינטרס הכלכלי. שלטון החוק מחייב לשים קץ למחדל המתמשך ולהתקין לאלתר תקנות שיתנו את הכלים להפעיל את מלוא הסמכויות שבחוק לטובת הציבור, חייו ובריאותו".
אבי דבוש, רכז הפורום לסלולאריות שפויה:"השר להגנת הסביבה נכנע ללחץ משרד התקשורת וחברות הסלולר וכך לא ניתן ליישם את החוק שמשרדו הוביל, למרות שתקנות הקרינה כבר אושרו בועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת. לאור זאת, ציבור של מאות אלפים חשוף לקרינה ללא פיקוח ממשי. פנייה לערכאות משפטיות היא מוצא אחרון ומצער, שלא היתה לנו ברירה אלא לנקוט בו, על מנת לעורר את נבחרי הציבור לקיים חוק".
 

עבור לתוכן העמוד