donate button
youtube
twitter
facebook

הבדואים בנגב ללא מים זורמים

20/08/2008
הגדל

יישובים בדואיים רבים בנגב אינם מחוברים לתשתיות שונות, בשל היותם יישובים בלתי מוכרים. אחת ההשלכות הבעייתיות של המצב היא העדר אספקת מים לתושבים. מדובר במעל 30 כפרים, המונים כ-70,000 איש, אשר לא זוכים למימוש זכותם הבסיסית למים – זכות הנגזרת מזכות היסוד לחיים ולבריאות. הזכות למים כוללת הן את עצם הגישה למים והן את הדרישה להיותם של המים ראויים לשתייה ולרחצה.
 
לאור חומרת הבעיה, הוקמה הקואליציה לקידום הזכות למים – התארגנות שאינה פוליטית ולא עוסקת בשאלת ההכרה בכפרים, אלא בדרישה למים זמינים ראויים לשימוש עבור כלל התושבים. את הקואליציה מובילה העמותה לסנגור קהילתי, ושותפים בה "רופאים לזכויות אדם", "ידידי כדור הארץ", המרכז לפלורליזם יהודי, עמותת "אל-גמאהיר". בחודש יולי האחרון, הצטרפה אדם טבע ודין כחברה לקואליציה.
 

מה נעשה עד כה?

 
בחודש מרץ הזמינה ועדת גולדברג (ועדה ממשלתית, בראשותו של השופט בדימוס אליעזר גולדברג, הבוחנת את מצב הבדואים בארץ), את הקואליציה להציג בפניה את סוגיית המים. ד"ר אהרון דותן מומחה מטעם עמותת אדם טבע ודין, הציג את השלכות הבעיה, בדגש על השפעותיה על בריאות הציבור.
 
בסוף חודש יולי השתתפה נציגת אדם טבע ודין בישיבת הקואליציה שבה נבחנו דרכי הפעולה לתקופה הקרובה. בישיבה הוחלט על המשך בחינת החלטותיה של ועדת המים בבקשות שהוגשו על ידי קבוצות של משפחות, בהתאם להחלטת בית המשפט בנושא. ככל הידוע, עד כה הוגשו מעל 200 בקשות ורק עשרות בודדות התקבלו. הקואליציה הגישה בקשות חופש מידע להשגת החלטות הוועדה, אך טרם קיבלה את כולן.
לשם העלאת המודעות לנושא שוקדת הקואליציה על הכנת השתלמות קהילתית בנושא הזכות למים לתושבי הנגב.
 
אדם טבע ודין תיקח מעתה חלק פעיל בפעילותה השוטפת של הקואליציה, והדבר יתבטא בבחינת הסוגיות המשפטיות והמדעיות הרלבנטיות, ובפעילות מקצועית וציבורית הדרושה לשם קידום הזכות למים בכלים העומדים לרשותנו.

 

עבור לתוכן העמוד