youtube
twitter
facebook

קרקעות מזוהמות

ש: מה יכול לגרום לזיהום קרקע?

ת: כל שימוש בחומרים מסוכנים יכול לגרום לזיהום קרקע. בדרך כלל, זיהום קרקע משמעותי נגרם כתוצאה מפעילות תעשייתית, צבאית או משימוש בדלקים. רוב האתרים המזוהמים המוכרים לנו כיום הינם בקרבת מקום או באותה נקודה ממש, שבה פעלו או פועלים מפעלים של התעשייה הצבאית, תעשיות כבדות אחרות, תחנות דלק, מוסכים, בסיסי אימונים צבאיים או עסקים שעושים שימוש בחומרים מסוכנים.

ש: מהי קרקע מזוהמת?

ת: קרקע תיחשב כמזוהמת אם יימצאו בה כמויות החורגות מערכי הסף למזהמים שקבע המשרד להגנת הסביבה. לדוגמא, שאריות של מתכות, דלקים, מזהמים אורגניים או חומרי נפץ.

ש: מה המשמעות של קרקע מזוהמת?

ת: לקרקע מזוהמת עשויות להיות השלכות על בריאות האדם ועל הסביבה, והן עלולות ליצור מגבלות על השימוש שניתן לעשות בקרקע. אנשים יכולים להיחשף באופן ישיר לחומרים מזהמים המצויים בקרקע דרך מגע עורי עם הקרקע המזוהמת, או דרך שאיפת גזי קרקע רעילים שנפלטים מהקרקע ועשויים לחדור לקומות תת קרקעיות וקרקעיות של מבנים. פעוטות עשויים להיחשף לקרקע מזוהמת גם דרך בליעתה, למשל בשעת משחק בגן משחקים פתוח. בנוסף, חומרים מזהמים בקרקע עשויים לחדור למקורות מי השתייה העיליים ולמי התהום, וכתוצאה מכך לזהם מקורות מי שתייה, בתי גידול בנחלים או לפגוע בגידולים חקלאיים.

ש:  מי הם הגופים הציבוריים שאחראיים על בדיקת זיהומים בקרקע?

ת:  ניתן לבצע בדיקות שיכולות להעיד על מצב הקרקע בארבעה רבדים: במי התהום, בקרקע, בגזי הקרקע ובמבנים צמודי קרקע. בדיקת הזיהום במי התהום מתבצעת על-ידי רשות המים, בדיקת הזיהום בקרקע ובגזי הקרקע מתבצעת על-ידי המשרד להגנת הסביבה, ואילו בדיקת הזיהום במבנים, באמצעות מדידת איכות האוויר הפנימי במבנים, מתבצעת על- ידי הרשות המקומית בשטחה מצויה הקרקע.


ש: כיצד ניתן ורצוי לפעול אם יש חשד לקרקע מזוהמת בבית מגורים או במבנה ציבור?


ת: כדי לאמת את החשד לזיהום קרקע, יש לפנות ליחידה לאיכות הסביבה ברשות המקומית שבתחומה נמצאת הקרקע, ולבקש נתונים גולמיים של מדידות גזי קרקע או בדיקות קרקע עדכניות שנעשו במקום. שימו לב! כדי שניתן יהיה ללמוד מהנתונים, יש לדרוש את התוצאות המספריות המדויקות של המדידות. את תוצאות המדידות ניתן להעביר למוקד הירוק של "אדם טבע ודין" לניתוח המשמעויות.


ש: האם זיהום קרקע משפיע על כל המבנה הממוקם על אותה קרקע?


ת: במידה שמבנה ממוקם על קרקע בה נמצאו גזי קרקע מעל ערכי הסף, הימצאותם של גזי הקרקע משפיעה על קומות תת קרקעיות וקרקעיות בלבד. ככל שמדובר בקומות גבוהות מהקרקע, הסיכון פוחת עד לא קיים, לאור התנדפות החומרים המסוכנים.

ש: כיצד ניתן ורצוי לפעול אם ידוע על זיהום קרקע בבית מגורים או במבנה ציבור?

ת: הפעולה הבסיסית והמיידית אותה יש לבצע היא לוודא כי קיימת במבנה תחלופה קבועה של אוויר, בין אם באמצעות פתיחת חלונות או באמצעים טכנולוגיים. בשלב שני, יש לדרוש מהרשות המקומית ומהמחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה לגבש הנחיות בדבר פתרונות לזיהום, שבעל הקרקע ו/או בעלי המבנה יחויבו לפעול על פיהן.

ש: כיצד ניתן ורצוי לפעול אם ידוע על זיהום קרקע בבית עסק?

ת: ככל שמדובר בבית עסק שעולה החשש כי הוא מזהם את הקרקע במהלך עסקיו, יש לבחון בקרב מחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית בה פועל העסק, מהן ההגבלות והתנאים הסביבתיים שהוטלו עליו במסגרת רישיון העסק. במידה שההגבלות הסביבתיות לא מתקיימות, על מחלקת רישוי עסקים לפעול למיגור הפעולה המזהמת ולאכיפת התנאים הסביבתיים שברישיון העסק.

ש: איזה מידע מחויבות הרשויות לפרסם בנוגע לקרקע מזוהמת?

ת: על פי חוק חופש המידע, כל רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה. לעניין קרקעות מזוהמות, הרשויות הציבוריות הרלוונטיות הן הרשויות המקומיות לפי העניין, המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, והמידע הסביבתי הנדרש הוא מדידות של גזי קרקע במבנים, ניטורי מים, תוצאות של מדידות בקרקע, מידע על זרימות או דליפות של שפכים רגילים ותעשייתיים לסביבה, דיווחים על אירועי חומרים מסוכנים, וכל מידע נוסף לגבי חומר שנפלט או נשפך לקרקע או למים אם הוא מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי.
על המידע להתפרסם על ידי הרשויות בהקדם האפשרי לאחר קבלתו, ולא יאוחר מארבעה חודשים מיום קבלת הדיווח או איסוף המידע.

ש: האם ישנם דברי חקיקה שעוסקים בקרקעות מזוהמות?


ת: כן, כיום קיימים מספר דברי חקיקה שעוסקים בזיהום קרקע, אך הם אינם ממצים, ביניהם: חוק רישוי עסקים, חוק החומרים המסוכנים, תקנות קווי דלק וחוק האסבסט. לצידם, קיימת הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"ב-2012 שתייצר מסגרת חוקית מקיפה בנושא. הצעת החוק עברה קריאה ראשונה בכנסת ה-18 ולכשתתקבל, תעניק למשרד להגנת הסביבה יכולת רחבה להתמודד עם סוגיית זיהום הקרקע.

על עיסוקנו הכללי בתחום של קרקעות מזוהמות:

"אדם טבע ודין" עוסקת מזה שנים רבות בתחום הקרקעות המזוהמות, לאור ההשלכות על בריאות הציבור, על איכות מי שתייה ועל מצאי הקרקעות הזמינות לשימוש הציבור. העיסוק שלנו מתמקד בהגשת התנגדויות לתכניות בניה על קרקעות מזוהמות, במטרה להבטיח תכנון ראוי מבחינה סביבתית ובריאותית; הגשת הליכים משפטיים שמטרתם ניקוי של הקרקעות ושל המים שתחתיהן, וכן גיבוש וקידום חקיקה שמטרתה יצירת מסגרת מקיפה ומתקדמת למניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות.עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il