youtube
twitter
facebook

תקנות הנפט החדשות: מדרון חלקלק ומסוכן

תקנות הנפט החדשות: מדרון חלקלק ומסוכן

תקנות הנפט החדשות שפורסמו בחודש אפריל 2012, נועדו לקדם את חיפושי הגז והנפט בישראל במהירות, תוך עקיפת חוק התכנון והבנייה. אנחנו עתרנו לבג"צ בדרישה לבטל את תקנות הנפט שאושרו ע"י משרד האנרגיה והמים. בג"צ דחה את עתירתנו על תקנות הנפט וניסוי פצלי השמן (שנשמעו במאוחד) והחליט שלא להתערב בכל הנוגע לחיפושים בתחום היבשה והים.


תקנות חיפושי הנפט- הליך מקוצר ומסוכן

תקנות הנפט החדשות שאושרו בחודש אפריל 2012, מבקשות לקדם את חיפושי הגז והנפט בישראל במהירות, תוך עקיפת חוק התכנון והבנייה. התקנות מאפשרות לקיים קידוחים ניסיוניים בעלי פוטנציאל נזק אדיר לסביבה, ללא תכנית מתאר, ללא תסקיר השפעה על הסביבה, ללא מעורבות אפקטיבית של המשרד להגנת הסביבה ורשויות מקצועיות נוספות, ובשיתוף מוגבל של הציבור. מדובר בקידוחים שעלולים להימשך מספר שנים, וניתן אף לתת להם היתר לפעולה ממושכת שאינה קצובה בזמן ועלולה להתפתח לכדי הפקה מסחרית.

מיד לאחר פרסום התקנות החדשות ברשומות, נשלחו בקשות מיזמים לקבלת אישורים מכוחן ובין היתר, חברת IEI שקיבלה את האישור לערוך את הניסוי, ביקשה לקיים דיון בבקשתה לקדם את פרויקט פצלי השמן בחבל עדולם בהתאם לתקנות החדשות.

חיפושי גז ונפט, בים וביבשה עלולים, להיות כרוכים בסיכונים סביבתיים ובריאותיים ממדרגה ראשונה, והתקנות האלו למעשה מסכלות את היכולת האמיתית של הציבור ושל הרשויות להתנגד לפעולות שעלולות להיות בעלות השלכות חמורות על הסביבה ועל בריאות הציבור.

 

העתירה נדחתה - הנזק הפוטנציאלי נותר


בג"ץ שאיחד את הדיון בעתירה כנגד תקנות הנפט יחד עם הדיון כנגד ניסוי הפקת נפט מפצלי השמן, דחה לבסוף את העתירה והחליט שלא להתערב בתקנות הנפט בכל הנוגע לחיפושים בתחום היבשה והים. עם זאת, בג"צ קבע כי כל חיפושי הגז והנפט יהיו כפופים מעתה להנחיות מחמירות של היועץ המשפטי לממשלה.

 

בדיוני הוועדה תהיה חובת נוכחות של נציג סביבתי ויורחב גם משך הזמן לבחינת הסוגיות הסביבתיות הצפויות הכרוכות בחיפושים ובקידוחים.מסגרת ההנחיות החדשות שיחולו מעתה לא יתאפשר לחברות הגז והנפט "מעבר אוטומטי" בין שלב החיפושים לשלב ההפקה המסחרית, כפי שהיה עד כה. באשר לפרויקט פצלי השמן, בג"צ קבע כי -לאור הרגישות הסביבתית במקום והסכנות הצפויות מהפרויקט, על מוסדות התכנון לבחון אותו באופן דקדקני ומחמיר ביותר.

למרות החלטת בג"צ וקביעתו לפעול בהתאם להנחיות הברורות שנתקבלו מהיועמ"ש בנוגע לסוגיית חיפושי הגז והנפט שהייתה עד כה פרוצה, אנחנו ממשיכים לפעול למניעת פגיעה אפשרית בבריאות הציבור וגרימת נזק בלתי הפיך לסביבה.

"כעת המאבק נגד ההשלכות המסוכנות של קידוחי הגז והנפט ושל פרויקט פצלי השמן בפרט עובר אל ועדות התכנון. אנחנו נבטיח כי כל פרויקט וחיפוש חדש לא יתקדמו אם לא יעברו את כל השלבים וההנחיות החדשות עליהם הורה בג"צ בעקבות העתירה שלנו", אומר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין'.

 

 

לכתבה בכלכליסט על החלטת בג"ץ

  התנגדות אט"ד להפקת הנפט בגולן

כתובות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il