youtube
twitter
facebook

עמדתנו בעניין מיקום מתקני קליטת הגז

אדם טבע ודין מאמינה שמשק האנרגיה חייב לעבור לגז טבעי מהר ככל האפשר, על מנת למזער את הנזקים הנגרמים כיום מזיהום האוויר ומשימוש בדלקים מזהמים.
 
יחד עם זאת, ההחלטה בנוגע להקמת מתקני קליטת הגז, כפי שהתקבלה במועצה הארצית הינה החלטה חסרת אחריות ומסוכנת שמשמעותה הפרטת תכנון מתקני קליטת הגז בידי היזם. 

עוקבים לכל אורך הדרך אחר תקינות ההליך התכנוני של מתקני קליטת הגז 

 

למעשה, ההחלטה שהתקבלה מאפשרת ליזם לקבוע היכן להקים את המתקנים – איזה חלק מהם יוקם בים ואיזה חלק יוקם ביבשה, באפשרות היזם לקבוע את גבולות והיקף השטח שבו יוקמו המתקנים וכל זאת בהתאם לאינטרסים הכלכליים הצרים שלו ומבלי שלציבור תהיה אפשרות לדעת מראש ולהתנגד. 

 

אנחנו נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת לשנות את החלטת המועצה הארצית, ולהבטיח כי מתקני קליטת הגז יוקמו בהליך תכנוני מסודר ושקוף לציבור. לא נאפשר למוסדות המדינה להתנער מאחריותם להבטיח את שלום הציבור, בריאות תושבי האזור וההגנה על הסביבה.

 

ניתן לקרוא מידע נוסף בנייר העמדה המצורף.

  נייר עמדה: חלופה יבשתית להתקנת מתקן קליטת הגז

בתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il