donate button
youtube
twitter
facebook

חומרי בנייה ממוחזרים: לא מותרות, הכרח

חומרי בנייה ממוחזרים: לא מותרות, הכרח (הגדל)

 

 

מפגשי 'השולחן העגול' פרי יוזמה משותפת שלנו יחד עם חברת 'שיכון ובינוי' מבקשים לקדם שיח בין מגזרי בנושא 'הרחבת השימוש באגרגטים ממוחזרים', למפות את החסמים השונים ולזהות אלו פעולות יש לבצע לקידום הנושא.

 

מפגש השולחן העגול הראשון בנושא, התקיים בחודש מאי 2012 בנוכחות עפרה רהב- סמנכ"ל קיימות בחברת שיכון ובינוי, גלעד אוסטרובסקי- ראש תחום פסולת ומיחזור בעמותה, אורי טל- מהמשרד להגנת הסביבה, דני מריאן-יו"ר איגוד המהנדסים ואנשי מקצוע נוספים.

המפגש הראשון-  הצורך הדחוף בהרחבת השימוש באגרגטים ממוחזרים בישראל

 

רהב פתחה את המפגש וציינה כי 'שיכון ובינוי' לקחה על עצמה להוביל שינוי בתחום מיחזור פסולת הבניין. לדבריה, אחת מהבעיות המרכזיות היא העדר הסדרה חקיקתית הולמת, דבר המהווה חסם כניסה ליזמים בתחום מיחזור פסולת הבניין.

אוסטרובסקי הציג את הבעיה הסביבתית והכלכלית שבגינה ישנו צורך דחוף בהרחבת השימוש באגרגטים ממוחזרים בישראל. זאת, בהתבסס על הנתונים שהצטברו במהלך הכנת תכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה (תמ"א 14ב'), המצביעים על המחסור החמור הצפוי בעתיד בישראל בחומרי גלם לבניה ולסלילה.

על פי הנתונים, בישראל ניתן למחזר למעלה מ-3 מיליון טון של פסולת בניין אשר כיום מוטמנת בקרקע, מושלכת באופן פיראטי, או מטופלת באמצעים נחותים. שלושת החסמים המרכזיים הם מחסור באתרים, קושי באכיפה, וכאמור, שימוש לא מספק בהיצע הקיים של החומרים הממוחזרים. כן נסקרו הכלים הקיימים כיום בחקיקה אשר אינם נותנים מענה לבעיה.

אנחנו ב'אדם טבע ודין' מבקשים להרחיב את המודעות בקרב בעלי העניין וממליצים להשקיע במחקר ובפיתוח בנושא, ובתיקון חקיקה אשר יחייב שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בפרויקטים ממשלתיים (למשל, באמצעות תיקון חוק חובת המכרזים).

בנוסף, מומלץ לבחון כלים כלכליים כגון העלאת התמלוגים בגין כריית חומר טבעי והעלאת היטל ההטמנה, לשם הגברת הכדאיות הכלכלית של השימוש בחומר הממוחזר, תוך גילום העלות הסביבתית האמיתית במחיר החומר הטבעי.

 

לסיכום המפגש הראשון- הצעות, אתגרים ותובנות


המפגש השני- מצוקה בחומרי הגלם לבניה, המחייבת קידום מהיר של חומרי בנייה ממוחזרים

מפגש ה'שולחן העגול' השני בנושא 'הרחבת השימוש באגרגטים ממוחזרים', התקיים בחודש יולי 2012.

המסקנה העיקרית שעלתה ממפגש זה הינה כי:המצוקה הקשה הקיימת כיום בחומרי הגלם המיועדים למשק הבניה והסלילה, מחייבת מכל הגורמים למלא תפקיד מרכזי יותר לצורך קידום השימוש בחומרי בניה ממוחזרים
.

במפגש נכחו:
גלעד אוסטרובסקי-ראש תחום פסולת ומיחזור בעמותה, מר שמעון נסיכי-מדען ראשי של 'החברה הלאומית לדרכים', צביקה דוד מחברת בני וצביקה ואנשי מקצוע נוספים.

גלעד אוסטרובסקי פתח את הכנס וציין כי קיים מחסור בנתונים מטעם הגופים הממשלתיים בנוגע לכמויות החומר הממוחזר שבהן נעשה שימוש בפרויקטים השונים וכן ביחס לשיעורם של חומרים אלה מכלל החומרים בפרויקט. בנוסף, ישנו צורך בניהול מסודר כדי לאכוף את תנאי המכרזים הציבוריים המחייבים שימוש בחומר ממוחזר.

שמעון נסיכי ציין כי בחברה קיימת מערכת מידע, אולם קשה לדלות ממנה מידע מדויק באשר לשימוש בפועל בחומרים ממוחזרים בפרויקטים השונים.

תובנה נוספת מרכזית שעלתה ממפגש זה נוגעת לכך שהשימוש בחומרים ממוחזרים עדיין איננו מנוהל כראוי בחברות הממשלתיות, במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. הנוכחים הסכימו כי ניהול תחום זה הוא תנאי הכרחי להגדלת השימוש בחומ"ז.

לסיכום המפגש השני- הצעות, אתגרים ותובנות

 

  סיכום מפגש השולחן הראשון - מאי 2012
  סיכום מפגש השולחן העגול השני - יולי 2012

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד