youtube
twitter
facebook

העדפה מתקנת - שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים

העדפה מתקנת - שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים (הגדל)

בעקבות הוראת החשב הכללי באוצר ב-דצמבר 2008, יש לתת כיום עדיפות בשימוש לחומרי בניה ממוחזרים במסגרת ביצוע פרויקטים של תשתיות.הסעיף המרכזי בהוראה זו קובע כי במכרזים להקמת תשתיות, על עורך המכרז לקבוע בתנאים להשתתפות במכרז, תנאי המחייב להשתמש ב- 20% לפחות מחומר המילוי, כחומר בנייה ממוחזר.אנחנו ב'אדם טבע ודין' ערכנו מדד, הבוחן את החברות ואת משרדי הממשלה העושות שימוש בחומרים ממוחזרים, במשק הבניה והסלילה.

לתקציר -מדד השמוש בחומרים ממוחזרים במשרדי הממשלה ובחברות ממשלתיות

הוראה שאינה מיושמת בפועל

הבדיקות שערכנו מצביעות על כך שאף אחד מהגופים המשתתפים לא דיווח על הטמעת הוראת התכ"ם כתנאי מחייב במסמכי מכרזים ממשלתיים, למעט שתי חברות. בנוסף, אין שימוש בפועל בחומרי בנייה ממוחזרים ובכלל, משרדי הממשלה אינם נוטלים אחריות בנוגע ליישום הוראה זו. עוד מתברר, כי אי קיום הוראת התכ"ם נובע ,בין היתר, מחוסר ניהול של נושא השימוש באגרגטים והעדר מנגנון מסודר של בקרה ופיקוח על הקבלן המבצע.

יש מה לעשות !

קידום החלטת ממשלה חדשה- שתחיל באופן ישיר את חובת השימוש בחומרים ממוחזרים גם על משרד הביטחון ועל החברות הממשלתיות, תקבע נהלי בקרה ודיווח על יישומה בפועל; תחדד את חובתם של משרדים, התומכים תקציבית בגופים המבצעים פרויקטים של בניה וסלילה ועוד.

קידום תיקון לחוק חובת המכרזים - שיאפשר ויחייב התקנת תקנות לקביעת השיעור המינימאלי המחייב של חומרי בניה ממוחזרים מכלל חומרי הבניה הכלולים במכרזים ממשלתיים, דרכים לעידוד הצעות לשימוש בחומרי בניה ממוחזרים, לצד אמצעי הדיווח, הפיקוח והבקרה הנדרשים להבטחת השימוש בפועל בחומרי הבניה הממוחזרים ועוד.

שילוב חובת השימוש בחומרים ממוחזרים - וחובות בקרה ודיווח בתכניות מכוח חוק התכנון והבניה.

 

  דו"ח מדד השימוש בחומרים ממוחזרים - במשרדי הממשלה ובחברות ממשלתיות
  תקציר- מדד השימוש בחומרים ממוחזרים במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il