youtube
twitter
facebook

הישג בעליון: עצרנו פגיעה בשטחים חקלאיים פתוחים

בית המשפט העליון ביטל פס"ד של המחוזי וקבע: אין לאפשר בנייה בלתי מוגבלת בשטחים חקלאיים פתוחים

 

בית המשפט העליון קיבל את הערעור שהגישו 'אדם טבע ודין', הפך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, וקבע כי ללא מימוש חובת השקיפות ושיתוף הציבור לא ניתן לבנות בשטחים חקלאיים פתוחים.


מנכ"ל 'אדם טבע ודין': פסיקה חשובה שמסירה איום משמעותי לנוף הפתוח.

 


בית המשפט העליון קבע ביום א', 15.9.13, כי לא ניתן עוד להקים מבנים חקלאיים בשטחים פתוחים בלי תכניות שיאושרו כחוק הכוללות הליך של שיתוף ציבור. מפסק הדין עולה שבעתיד לא ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה בשטחים פתוחים חקלאיים ללא תוכנית מפורטת, וזאת בניגוד לנוהג הקיים היום באזורים נרחבים, במיוחד במרכז הארץ.


משמעות הדבר היא שבניגוד למצב כיום, הציבור יוכל לדעת מראש על קיומה של תוכנית שפוגעת בנוף ובסביבה,  ולממש את זכותו החוקית להגיש התנגדות.


בפסק הדין נכתב: "הענקת היתר בנייה חרף היעדרו של פירוט מספק חוטאת לתכליות דיני התכנון והבנייה, לרבות עקרונות השקיפות של הליכי התכנון ושיתוף הציבור בהליכים אלה".

 

הקביעה הברורה בפסק הדין מלמדת שהוועדה המקומית חוף השרון, שמבקר המדינה מצא כבר ב- 2005 פגמים קשים בהתנהלותה, נותנת מזה שנים ארוכות אישורי בנייה לא חוקיים בשטח הפתוח שלגבי חלקם לפחות יש חשש, שגרמו לנזקים כבדים לסביבה. כך לדוגמא אישרה הוועדה המקומית חוף השרון, בלי שום תוכנית או יידוע של הציבור כמתחייב בחוק, את הקמתה של רפת תעשייתית עצומה בלב שטח פתוח המוגדר כאחד השטחים הרגישים בארץ מבחינה נופית.

 

מן התקשורת:

דה מרקר: העליון הכריע: כל בנייה בשטח חקלאי פתוח חייבת בתוכנית מפורטת

כלכליסט: ניצחון לירוקים: בנייה בשטחים חקלאיים פתוחים רק לאחר תוכנית בנייה מפורטת

 

רוצים לדעת עוד? תורידו את ההודעה לעיתונות

  הודעה לעיתונות: הישג בבית המשפט העליון בשטחים חקלאיים
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il