youtube
twitter
facebook

צה"ל יפרסם נתוני תחלואת סרטן בקרב חיילים בבסיס ליד ערד

27/03/2011
הגדל

בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ משרד הביטחון התחייב כי במחצית השנייה של שנת 2012 תושלם בדיקה עדכנית של נתוני התחלואה בנח"ל וכי בדיקה זו והפרוטוקולים של ועדת הבדיקה שהוקמה לבחון את הנושא יפורסמו. אדם טבע ודין: "נמשיך לעקוב אחר מגמת התחלואה בקרב חיילי הנח"ל ונוודא כי המדינה תנקוט בכל  צעדי המניעה שיבטיחו את ההגנה על בריאות החיילים"
 
בהתאם להצהרתה של המדינה, קבע הרכב של 3 שופטי בג"צ כי על משרד הביטחון לפרסם במהלך המחצית השנייה של שנת 2012 נתוני תחלואה עדכניים של חיילי צה"ל אשר שירתו בבסיס הנח"ל. החלטת השופטים באה בעקבות עתירה שהגישו 'אדם טבע ודין', הורים לחיילים בנח"ל, תנועות הנוער העובד והלומד והמחנות העולים נגד שר הביטחון, הרמטכ"ל, שר הבריאות, השר להגנת הסביבה וקצין רפואה ראשי.
 
כזכור, בשנת 2008 עתרה 'אדם טבע ודין' לבג"ץ בעקבות פרסום נתונים על עודף תחלואה ממארת בקרב חיילי חטיבת הנח"ל ביחס לחטיבות חי"ר אחרות בצה"ל. בסיס ההדרכה של הנח"ל ממוקם סמוך לערד, באזור של מרבץ סלע פוספט הידוע כעשיר בקרינה. בתגובה לעתירה, מינה משרד הביטחון ועדת בדיקה, אשר בדיקות סטטיסטיות שביצעה העידו, בין היתר, כי קיים עודף תחלואה בקרב חיילים שחלו במסגרת השנה הראשונה לשהותם בבסיס הנח"ל, בקרב חיילים ששירתו בבסיס מעל שנה,  וכי במשך תקופת המעקב חלו 4 חיילים בסרטן מסוג נדיר ביחס לשכיחותו באוכלוסיה הכללית.

מסקנותיה הסופיות של ועדת הבדיקה קבעו כי לא ניתן לייחס את נתוני התחלואה העודפת בנח"ל לחשיפה סביבתית של החיילים השוהים בבסיס. לכן המליצה הועדה על המשך מעקב אחר נתוני התחלואה וניטור סביבתי באזור הבסיס.

כאמור, ביום ד' קבעו שופטי בג"צ, בהתאם להצהרתה של המדינה בדיון, כי על משרד הבטחון  לבצע הערכת סיכונים עדכנית בנוגע לנתוני התחלואה במחצית השניה של 2012 ולפרסם נתונים אלו.  כמו כן, נענו השופטים לבקשת אדם טבע ודין וקבעו כי על המדינה לצרף משפטן לוועדת הבדיקה ולפרסם את כל הפרוטוקולים מדיוני הוועדה. לאור הדברים, הסכימה 'אדם טבע ודין' למחוק את העתירה.

עו"ד נעמה הלר, מנהלת המחלקה המשפטית של 'אדם טבע ודין': "בכוונתנו להמשיך ולעקוב אחר מגמת התחלואה בקרב חיילי הנח"ל ולוודא כי הערכת הסיכונים המחודשת לה התחייב הצבא תבוצע במועדה ובאופן שקוף. אנו תקווה כי המשפטן שימונה לוועדת המומחים יטמיע בעבודת הועדה את החובות המשפטיות הנובעות מעקרון הזהירות המונעת והמסקנות המערכתיות של דו"ח ועדת שמגר. חובות אלו קובעות, בין היתר, כי אין להמתין לקשר סיבתי- מדעי מובהק על מנת לחייב את המדינה לנקוט בצעדי מניעה לצורך ההגנה על בריאות החיילים".

גלי צה"ל: המדינה תעקוב אחרי הסרטן בנח"ל

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il