youtube
twitter
facebook

כל מה שרציתם לדעת על מי השתייה בישראל

23/06/2011
הגדל

הזכות למי שתייה היא זכות יסוד בסיסית ונגזרת מהזכות לחיים ולבריאות. כל תושב  בישראל זכאי ליהנות ממי ברז נקיים ובריאים.

דרישות המדינה בנוגע לאיכות מי השתייה נקבעות ב"תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי השתייה) תשל"ד – 1974 (נוסח משולב – 2001)" . תקנות אלו קובעות, בין היתר, אילו חומרים מותר שיהיו במי השתייה ובאילו ריכוזים, באיזו תדירות יש לדגום את המים על מנת לאשר את תקינותם, כיצד יש לטפל במים על מנת להרחיק מזהמים ועוד.

תקנות אלו עודכנו לאחרונה בשנת 2001 בהתאם להמלצות מקצועית שגובשו לפני יותר מ-17 שנה. משום שכל הזמן ישנם גילויים חדשים בקשר להשפעות הבריאותיות של המזהמים שעלולים להימצא במים, שיפורים ביכולת לגלות מזהמים בריכוזים נמוכים יותר וידע מדעי חדש חשוב שהתקנות לאיכות מי השתייה יעודכנו מעת לעת.

כיום, תקנות איכות מי השתייה של ישראל אינן מחמירות במידת הצורך, ובוחנות פחות מזהמים במים ביחס לתקנות של האיחוד האירופי, ארה"ב וארגון הבריאות העולמי.

ועדת עדין
לצורך עדכון התקנות הישראליות, משרד הבריאות מינה וועדה מקצועית אשר הגישה את המלצותיה למשרד בשנת 2007. הוועדה, שנקראה "ועדת עדין", כללה מומחים מכל התחומים הנוגעים לאיכות מי שתייה וכן נציג ציבור מטעם אדם טבע ודין. הוועדה שמה לה כמטרה "להביא את תקנות איכות המים בישראל לרמה הבינלאומית הגבוהה ביותר האפשרית, המסתמכת על הידע המדעי המעודכן ביותר" .

המלצות הוועדה
המלצות הוועדה כוללות רשימת חומרים חדשים שיש להוסיף למערך הניטור במי השתייה, החמרת התקנים לעוד עשרות חומרים, הגברת תדירות הדיגום ועוד שורה ארוכה של המלצות אשר יביאו לשדרוג איכות מי השתייה. כאן ניתן למצוא את נוסח ההמלצות המלא.

המלצות אלו טרם עוגנו בתקנות חדשות ובעקבות עתירה של אט"ד בנושא, משרד הבריאות העביר טיוטא של התקנות החדשות לאישור הכנסת.

מה אפשר לעשות?
באדם טבע ודין ממשיכים לפעול מול משרד הבריאות וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, על מנת לוודא כי התקנות החדשות ישקפו את מלוא המלצות ועדת עדין, וכן יתחשבו בשינויים שהתרחשו  בעולם  במהלך ארבע השנים האחרונות, מאז הגשת ההמלצות הוועדה למשרד הבריאות.

אנחנו מאמינים כי לאחר עדכון התקנות, איכות מי השתייה בישראל תהיה טובה יותר ותושווה לאיכות מי השתייה במדינות המובילות בעולם.

באדם טבע ודין פועלים במלואו הנחישות להביא לאישור התקנות החדשות לאיכות מי השתייה בהקדם, ולהחזיר את אימון הציבור באיכות מי הברז.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il