youtube
twitter
facebook

העליון פסק: לא תוקם תחנת דלק בבקעת הנדיב

21/10/2010
הגדל

בית המשפט העליון דחה את ערעור היזם וקבע כי לא ניתן להקים תחנת דלק ליד מבצר שוני בבקעת הנדיב, מבלי לקבל אישור המועצה הארצית. בכך קיבל העליון את עמדת 'אדם טבע ודין' במלואה וחיזק את הצורך שבהגנה על השטחים הפתוחים. בית המשפט העליון קיבל את עמדת 'אדם טבע ודין' ופסק כי לא ניתן להקים תחנת דלק ליד מבצר שוני ללא אישור הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית (הולנת"ע).

בשנת 1998 אושרה תוכנית להקמת תחנת דלק בלב שטח רגיש במיוחד מבחינה סביבתית. התחנה תוכננה להבנות על שטח פתוח ערכי שבקצה התחום הצפוני של בקעת הנדיב, ליד מבצר שוני, בלב הרצועה הירוקה שנותרה בין השטח הבנוי של בנימינה לבין אזור התעשייה שמדרום לזיכרון יעקב.

לאחר מכן הסתבר, כי האישור שניתן לתכנית היה בלתי חוקי, משום שהקמת תחנת דלק בשטח זה מחייבת אישור המועצה הארצית.  אף על פי שעובדה זו היתה ידועה לה, הוועדה המקומית שומרון הוציאה היתרי בנייה להקמת תחנת הדלק מבלי לבקש את האישור הנדרש. יש לציין כי בטרם הוצאת היתרי הבנייה פנתה 'אדם טבע ודין' אל הוועדה המקומית מספר פעמים והתריעה בפניהם כי חלה עליהם החובה לקבל את אישור המועצה הארצית לפני מתן היתרי הבנייה וכי מתן ההיתרים יעמוד בסתירה לפסיקת בית המשפט העליון בנושא.

בעקבות מתן ההיתר, עתרה 'אדם טבע ודין' לביהמ"ש המחוזי וזכתה בערעור, בעקבותיו ערער היזם לבית המשפט העליון.

כאמור, השבוע דחה בית המשפט העליון את הערעור וקיבל את עמדת 'אדם טבע ודין' במלואה. בפסק הדין מתחו שופטי בית המשפט העליון ביקורת על התנהלות הוועדה המקומית ואמרו כי החלטתה סתרה את ההחלטות הקודמות בנושאים מסוג זה מבלי שניתן לכך הסבר מספק.

עו"ד אלי בן ארי, היועץ המשפטי של 'אדם טבע ודין': אדם טבע ודין מברכת על הפסיקה המתבקשת, אשר מהווה יישום של פסיקותיו הקודמות של ביהמ"ש העליון בנושא, בהן נקבע כי הקמת תחנת דלק בשטחים שהוגדרו בתכניות המתאר הארציות כשטחים רגישים לפיתוח תחייב אישור המועצה הארצית. אנו מקווים כי פסיקה זו תשמש תמרור אזהרה בפני הרשויות המקומיות בבואן לאשר פגיעה בשטחים הפתוחים מבלי שיש להן את הסמכות לעשות זאת.

עוד הוסיף עו"ד בן ארי כי בשל החשיבות שמייחס בית המשפט העליון לצורך בשמירה על משאב השטחים הפתוחים, הוא פסק כי אין לאפשר מימוש של תכניות פיתוח שאושרו שלא כחוק, גם כאשר חלפה תקופה ארוכה מאז מתן האישור, כך שלמעשה יזמים אינם יכולים בהכרח להסתמך על העובדה שהרשויות כשלו בשמירה על מינהל תקין והאחריות רובצת גם לפתחם של אותם יזמים.

לטובת 'אדם טבע ודין' נפסקו הוצאות משפט בסך 7,500 שקלים.

NFC: העליון פסק: לא תוקם תחנת דלק בבקעת הנדיב

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il