youtube
twitter
facebook

כסיפה - 11 שנים עם ביוב פתוח

13/01/2010
הגדל

אדם טבע ודין הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עתירה בעניין זרימת ביוב מתמשכת בלב היישוב כסיפה שבנגב. העתירה הוגשה יחד עם חמישה נציגים תושבי כסיפה כנגד המועצה המקומית כסיפה והעומד בראשה, וכנגד המשרד להגנת הסביבה, המשרד לתשתיות לאומיות, משרד הפנים ובעל קרקע שהמועצה המקומית מעוניינת להעביר קו ביוב בשטח השייך לו כמשיבים פורמאליים. 
 

11 שנים של זרימת שפכים


 
המועצה המקומית כסיפה הינה יישוב בדואי הנמצא בנגב המזרחי ומונה כ-11,000 תושבים. ביישוב הוקמה זה מכבר מערכת ביוב אשר אחוז ניכר מהיישוב מחובר אליה. ברם, מערכת הביוב טרם הותקנה במלואה בכל חלקי היישוב הואיל וטרם הושלמה הסדרתו של קו ביוב האמור לאסוף את השפכים של מספר שכונות ביישוב.

"מפגע ביוב קשה"


מדובר במחדל מתמשך שכן, ב 11 השנים האחרונות סובלים תושבי כסיפה מזרימת שפכים קבועה ועל בסיס יומי בתעלה פתוחה וחשופה לאורך ערוץ נחל באר שבע העובר בתוך היישוב.
במהלך השנים פנו תושבי הכפר אל המועצה המקומית שוב ושוב, בבקשה לטפל במפגעים ולהשלים את הסדרתה של מערכת הביוב במלואה. במהלך 2009 ניהלה אדם טבע ודין תכתובות עם המועצה המקומית כסיפה.
טענת ראש המועצה המקומית היא כי השלמת קו הביוב מתעכבת בשל תביעת בעלות של אחד מהתושבים על הקרקע שעליה אמור לעבור קו הביוב. מהפניות שלנו אל המשרד להגנת הסביבה ואל משרד הבריאות עלה כי קיימת הכרה בחומרת הבעיה ומשרד הבריאות אף קבע כי מדובר ב"מפגע ביוב קשה" אשר "הינו מסוכן לבריאות הציבור ועלול לגרום להתפרצות תחלואה כתוצאה ממגע עם מי שפכים". ואולם, למרות ההתראות מטעם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, ועל אף שהמפגע נמשך כבר שנים רבות וידוע לכל, טרם נעשתה פעולה ממשית ואפקטיבית למניעת הזיהום הסביבתי וחשיפתם של תושבי כסיפה לסכנות הבריאותיות הקשות.

סכנה לבריאות


 
בעתירה טענה אדם טבע ודין כי מעבר להיותו של ביוב הזורם בשטח פתוח מוקד לכלוך וזוהמה ומפגע נופי, זרימת הביוב והיקוותו בערוץ הנחל בלב הכפר מסכנות את בריאות התושבים באופן ישיר, גורמות למטרדי יתושים ולמטרדי ריח קשים מנשוא לתושבי הכפר ופוגעות בסביבה ובמקורות מים. לפיכך, הטיפול בביוב אינו בבחינת מותרות, כי אם צורך שעה הכרחי ודחוף שאין להקל בו ראש.
משכך, המועצה המקומית והעומד בראשה כשלו מלמלא את חובותיהם על פי דין לדאוג לשלומם ולבריאותם של כלל התושבים ברשות המקומית ולדאוג לתקינות מערכת הביוב בכסיפה. מעבר לכך, לא יעלה על הדעת כי סכסוך אל מול תושב בודד ישמש במשך למעלה מ 11 שנים אצטלה למחדלם החמור של המועצה המקומית והעומד בראשה לדאוג לאינטרס הציבורי של כלל תושבי הכפר, הדורשים בצדק שתכובד זכותם לחיים בסביבה ראויה ובריאה.
 
עוד טענה אדם טבע ודין כי הימנעותם של המשיבים מהפעלת סמכויותיהם לדאוג להסדרת מערכת הביוב במלואה תוך צמצום המפגעים הקיימים עד להסדרת פתרון קבע הייתה לא סבירה באופן קיצוני והיוותה פגיעה קשה בזכויות יסוד של תושבי הכפר.
בעתירה דורשת אדם טבע ודין צווי עשה כנגד המועצה המקומית והעומד בראשה להשלמת הסדרתה של מערכת הביוב ולטיפול במפגעי הביוב הקיימים לאלתר. 
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il