youtube
twitter
facebook

אדם טבע ודין הגישה התנגדות לתוכניות העיר חריש

17/10/2010
לעצור את התוכניות (הגדל)

אדם טבע ודין הגישה לאחרונה התנגדות לתכנית המפורטת לעיר חריש. כזכור, בתאריך 14/07/10 הגשנו התנגדות לתכנית המתאר המקומית לחריש שמטרתה להקים עיר חרדית של כ-9,000 יח"ד ולהביא לאוכלוסייה של כ-50,000 תושבים בטווח הקרוב. תכנית זו מהווה את הצעד הראשון ליישום התכנון להקמת עיר חרדית גדולה בהיקף של 150,000 תושבים, וזאת מבלי שנערכה תכנית כוללת לעיר המתוכננת.

בתאריך 09/07/10 – חמישה ימים טרם המועד האחרון להגשת ההתנגדויות לתכנית המתאר – פורסמה הפקדתה של תכנית מפורטת לחריש, שהיא נגזרת מתכנית המתאר המקומית, ומטרתה הקמת שתי שכונות של סה"כ 6,000 יח"ד. יש לציין כי תכנית המתאר טרם אושרה, ולמרות זאת הרשויות התקדמו לעבר תכנית מפורטת שאמורה להוות יישום שלה.
עיקרי עילות ההתנגדות

ההתנגדות לתכנית המפורטת התבססה בעיקר על העילות שפורטו בהתנגדות שהגשנו לתכנית המתאר, תוך הרחבה במספר נושאים, ולהלן עיקרי טענותינו:

1. הליך הפקדת התכנית המפורטת לחריש הינו פסול ואין לקיים דיון בדבר אישור התכנית, עקב הפקדתה בהליך של "מרוץ תכניות" טרם סיום הליך הפקדתה של תכנית המתאר המקומית לחריש. הפקדת התכנית המפורטת בטרם הכרעה בהתנגדויות ואישורה של תכנית מתאר מהיררכיה גבוהה יותר מרוקנת מתוכן את כל התהליך, שכן כל תכליתה היא לצקת תוכן בקווים הכלליים אותם מתווה תכנית המתאר שמעליה. על כך גם התרענו במכתב שכתבה שני ונשלח מיד לאחר היוודע דבר הפקדת התכנית המפורטת.

2. העיר המתוכננת מיועדת לחרדים בלבד, והקמתה תביא לגירוש האוכלוסייה הקיימת ולא תאפשר כניסה של תושבים חדשים אשר אינם חרדים. אופי הבינוי מותאם לאוכלוסייה החרדית, והשימושים המוצעים בשטח המיועד למוסדות הציבור – ביניהם בתי כנסת, בתי ספר מופרדים וישיבות – אינם נותנים מענה לאוכלוסייה הקיימת או לכל אוכלוסייה אחרת אשר תהיה מעוניינת להתגורר במקום. התכנית תגרום לאכיפה מאולצת של אורח החיים החרדי על האוכלוסיות אשר אינן חרדיות ובראייה אזורית עלולה להפר את האיזון העדין שקיים בין היישובים היהודיים והערביים באזור ואדי עארה, שכן אופי התכנון המוצע וכוונות להרחיב את מרחב התכנון לחריש באים על חשבון אפשרויות פיתוח מקבילות של היישובים הסמוכים.

3. חשוב לציין כי התכנית להפוך את חריש לעיר חרדית מקודמת ע"י משרד הבינוי והשיכון, יחד עם משרד הפנים. שטח היישוב הוגדר כמרחב תכנון מיוחד והוקמה ועדת תכנון מיוחדת, וזאת על מנת לאפשר קידום מהיר של הליכי תכנון. הקמת ועדת תכנון מיוחדת באופן כללי מהווה מהלך חריג בתחום התכנון ולעמדתנו הינו פסול מבחינה ציבורית מכיוון שלועדה זו ניתנת הסמכות של ועדת תכנון מקומית ושל ועדת תכנון מחוזית כאחת – דבר שבפועל מעניק לה את יתרונותיה של כל ועדה אבל גם את חסרונותיה של כל אחת. משמעות הדבר כי אותה הועדה שמקדמת את הליכי התכנון להקמת עיר לאוכלוסייה החרדית ואף מקדמת תכניות תוך ניצול מעמדה למירוץ תכניות בהליך תכנוני בלתי ראוי – היא גם זו שדנה בהתנגדויות לתכניות המתאר והמפורטת, ואלה רק חלק מהחסרונות של קידום תכנית במסגרת ועדה מיוחדת.

4. התכנית המופקדת מהווה סתירה למדיניות התכנון הארצית והמחוזית מבחינת היקף אוכלוסייה ושטח תכנון. היישוב חריש, אשר מוגדר כאזור פיתוח עירוני, אמור לאכלס כ-22,000 תושבים על פי אוכלוסיית היעד בשנת 2020, עם קיבולת אוכלוסייה של כ-30,000 תושבים. כמו כן, התכנון לטווח הארוך כולל הרחבה של גבולות התכנון אל תוך אזורים ערכיים ורגישים ביותר מבחינת משאבי הטבע.

לסיכום, אופי התכנון בתוך העיר חריש צריך לאפשר לתושביה ולתושבי היישובים הסובבים להמשיך את אורח חייהם על ידי תכנון הולם, הקצאת מוסדות ותשתיות לטובת כלל מגזרי האוכלוסייה, הקצאת קרקעות לפיתוח עתידי לטובת כלל התושבים באזור ושימור הטבע הסובב את היישוב.

TheMarker: ראש המטה למען עתיד חריש: "במקום יישוב פלורליסטי - אנו מקבלים עיר ענקית לחרדים"

אתר המטה לען עתיד חריש

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il