youtube
twitter
facebook

תכנון ובניה

 


 

כיצד אני יכול להשפיע על התכנון בסביבתי?

הדרך המרכזית באמצעותה יכול האזרח להשפיע על התכנון בסביבתו הינה הגשת התנגדות לתכנית. על פי חוק התכנון והבנייה, חייבות רוב התכניות המוגשות למוסדות התכנון, בטרם אישורן, לעבור הליך הנקרא "הפקדה", במסגרתו מוזמן הציבור לעיין בתכנית ולהגיש התנגדות. התנגדות היא מסמך המוגש למוסד התכנון, במטרה לנסות להשפיע על תכנית בנייה. במסגרת התנגדות ניתן לטעון טענות נגד התכנית כולה או חלקים ממנה, וכך ניתן לנסות להביא לשינוי תכניות ואף לביטולן. יצוין כי מוסדות התכנון חייבים לקרוא ולהתייחס אל ההתנגדויות, אך לא מחויבים לקבל את הנטען בהן. בנוגע להיתרי בניה, הקלות בניה או בקשות לשימוש חורג, רק שכנים לשטח הנדון יכולים להגיש התנגדות.

 

כיצד ניתן לדעת על קיומה של תכנית חדשה?


חוק התכנון והבנייה קובע חובה לפרסם הודעה על הפקדת תכנית. ההודעה תתפרסם בדרך כלל בשני עיתונים יומיים ובמקומון אחד, במדור "הודעות תכנון ובנייה". חפשו את האותיות הקטנות... בנוסף, קובע החוק חובה להציב שלט במקום בו חלה התכנית אשר יידע את תושבי הסביבה הקרובה על קיומה של התכנית.

אם נתקלתם בשלט או במודעה הנוגעים לאזור מגוריכם, מומלץ לגשת למשרדי מוסד התכנון אשר חתום עליהם, בשעות הקבלה, על מנת לעיין בתכנית ולבחון כיצד היא משפיעה על סביבתכם. קיימת גם אפשרות לעיין בתכנית המופקדת באתר משרד הפנים- איתור תכנית וישות תכנונית; באתר מנהל מקרקעי ישראל- מאגר תוכניות בניין עיר; ובאתר  GovMap ניתן למצוא את מספר התכנית , באמצעות הקשת הכתובת וזיהוי האזור.


מי יכול להגיש התנגדות?

החוק קובע כי כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע ע"י התכנית שהוגשה, רשאי להגיש התנגדות. יצוין כי בית המשפט העליון פירש את המונח "מעוניין בקרקע" בצורה רחבה, כך שכל מי שזכות או אינטרס שלו נפגעים כתוצאה מהגשת התכנית, זכאי להגיש התנגדות. בנוסף, ישנם גופים ציבוריים מסוימים שמותר להם להגיש התנגדויות לכל תכנית, בשם האינטרס הציבורי. "אדם טבע ודין" נמנית על הגופים הללו.

 

היכן ומתי ניתן להגיש התנגדות?

התנגדות לתכנית אפשר להגיש תוך 60 יום מהיום שפורסמה בעיתון הודעה על הפקדתה. התנגדות לשימוש חורג או הקלה יש להגיש במועד שקבעה הוועדה המקומית, בדרך כלל 15 יום מיום פרסום הבקשה. התנגדות תוגש למוסד שמוסמך לדון בה. בפרסום על הפקדת התכנית או בפרסום הבקשה לשימוש חורג או הקלה, יצוין למי יש להגיש את ההתנגדות: התנגדות לבקשה לשימוש חורג או להקלה תוגש לוועדה המקומית; התנגדות לתכנית מתאר מקומית שהיא בסמכות וועדה מקומית תוגש לוועדה המקומית עם עותק לוועדה המחוזית; התנגדות לתכנית מתאר מקומית שהיא בסמכות ועדה מחוזית תוגש לוועדה המחוזית עם עותק לוועדה המקומית; התנגדות לתכנית מתאר מחוזית תוגש למועצה הארצית עם עותק לוועדה המחוזית. יצוין כי ביחס לתכניות מתאר ארציות ולתכניות לתשתיות לאומיות קיים נוהל מקובל להגשת השגות. בהשגות על תכניות מתאר ארציות דנה הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים, ובהשגות על תכניות לתשתיות לאומיות דן לרוב חוקר ולאחר מכן ועדת משנה של הועדה לתשתיות לאומיות.


מה צריכה לכלול התנגדות?

התנגדות צריכה לפרט את הטעמים שבגינם סבור המתנגד שיש לדחות את התכנית או לשנות חלקים ממנה. בנוסף, חובה לצרף להתנגדות תצהיר חתום בפני עו"ד. מומלץ לצרף להתנגדות חוות דעת של אנשי מקצוע ומומחים שיתרמו לשיקולי הוועדה בשמיעת התנגדויות. בנוסף, ניתן לצרף להתנגדות עצומה או מכתבי התנגדות נוספים של תושבים. יודגש כי הוועדה מתייחסת להתנגדויות זהות כהתנגדות אחת, ולכן אם מגישים יותר מהתנגדות אחת, חשוב שהניסוח יהיה שונה וגם שכל התנגדות תכלול ערך מוסף משלה.

 

מתי דנים בהתנגדויות?

לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות, מתקיים דיון בהתנגדויות בפני הועדה לתכנון ובניה שבסמכותה נמצאת התכנית. הדיון הינו פומבי, ומי שהגיש התנגדות במועד יוזמן בדרך כלל לטעון בעל פה בפני הוועדה. לאחר הדיון, הוועדה מכריעה בהתנגדויות ומי שהגיש התנגדות יקבל הודעה בכתב על ההחלטה.

 

האם ההחלטה בהתנגדות היא סופית?

החוק קובע שלכל מחוז תוקם ועדת ערר, שאליה אפשר לערער בזכות על החלטות הועדה המקומית לתכנון ובנייה. החלטותיה של ועדת הערר הן בד"כ סופיות מלבד מספר מקרים ספציפיים אשר מוגדרים בחוק, שלגביהם ניתן לערער לוועדה המחוזית ברשות יושב ראש ועדת הערר. הבקשה לרשות לערור לועדה המחוזית תוגש תוך 7 ימים מהיום בו הומצאה לצדדים החלטה של ועדת הערר. באשר להחלטות של הועדה המחוזית, ניתן לבקש להגיש ערר למועצה הארצית בתוך 15 יום מעת קבלת החלטת הועדה המחוזית, ועל יו"ר הועדה המחוזית להכריע בבקשה בתוך 15 יום אם הרשות ניתנת, יש להגיש את הערר תוך 30 ימים מהיום בו הומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית או הרשות לערור, והחלטתה של המועצה הארצית בערעור תינתן תוך 90 ימים מתום המועד להגשת תשובות.

האם ניתן לעשות משהו אם חלף המועד להגשת ההתנגדויות?

כאמור, הזמן להגשת ההתנגדויות הוא חודשיים מהיום שבו פורסמה הודעה על הפקדתה, אולם מוסד התכנון אשר הפקיד את התכנית רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר להגשת התנגדויות שלא תעלה על חודשיים. כ-30 ימים אחרי תום תקופה נוספת זו, תיראה התכנית כמאושרת ע"י מוסד התכנון המוסמך לאשרה, אולם במקרים שהיה פגם בהליך התכנון וההפקדה (כגון אי-פרסום הודעה על הפקדה) ניתן לנסות ולשלוח בקשה להארכת מועד ההתנגדות.

 
כיצד יכולה 'אדם טבע ודין' לעזור?


ל"אדם טבע ודין" מעמד סטטוטורי בחוק התכנון והבניה, המאפשר לה להגיש התנגדויות בשם הציבור הרחב
. אדם טבע ודין פועלת רבות במישור התכנוני לשם הגשת סיוע במקום בו תכנית מסוימת הינה בעלת השלכות סביבתיות וציבוריות רחבות, לדוגמה: תכנית שבמסגרתה ייכרתו עצים רבים, תכנית לבנייה על שטח המוגדר כשטח ציבורי פתוח, תכנית להקמת מפעל אשר ייצר מטרדי רעש או זיהום אוויר חמורים לתושבים המתגוררים בסמוך, וכן הלאה. אם לאחר בדיקת התכנית, תמצא "אדם טבע ודין" כי אינטרס ציבורי וסביבתי נפגע כתוצאה ממנה, הרי שהיא יכולה לפעול בכמה דרכים: שליחת מכתבי עמדה, מתן חוות דעת ויעוץ, הגשת התנגדויות וייצוג בהליכי התנגדויות, ומקום בו נדרש הדבר, אף פניה לבתי המשפט בנושאים תכנוניים.

חשוב לדעת! על מנת שנוכל לבחון את הפנייה, אנו זקוקים למידע תכנוני מלא, הכולל בדרך כלל את התכנית אליה מבקשים להתנגד ולעיתים גם תכניות נוספות החלות על השטח. לכן, אם ברצונכם לפנות אלינו בנושאי תכנון ובנייה, יש לצרף לפנייה את העתק התכנית הרלוונטית ו/או לכל הפחות, לצרף את מספר התכנית הרלוונטית, וזאת על מנת לייעל ולקצר את הטיפול.

חשוב לדעת כי על פי החוק, תכניות בהפקדה פתוחות לעיון הציבור במשרדי הוועדה לתכנון ובנייה המטפלת בהן, וניתן לצלם אותן.

 

 

 
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il