youtube
twitter
facebook

10 הדברות לחומרי הדברה

18/12/2016

עשרת הדברות לקביעת מדיניות של שימוש בטוח בחומרי הדברה ושמירה על בריאות ילדים

 

 

 
המלצות אדם טבע ודין לקידום השימוש הבטוח בחומרי הדברה והגנה על בריאות ילדים


1. יש להוביל מדיניות להפחתת הסיכון משימוש בחומרי הדברה בישראל ולהכין לצורך כך תכנית פעולה לאומית. תכנית כזו תקדם שיטות להפחתת השימוש בחומרי הדברה כגון הדברה משולבת, תכלול תכניות להדרכה והכשרת עובדים מדבירים במגזרים השונים, תקבע תכנית ניטור ארצי למעקב אחר השימוש בחומרי הדברה ומגמות החשיפה אליהם, תפעל להרחיב את מאמצי הפיקוח והאכיפה, וכן תעודד פיתוח ויישום שיטות טיפול שאינן כימיות. על מנת ליצור מדדים ולבחון את האפקטיביות של החלטות מדיניות, נדרש להקים מאגר ארצי אשר מרכז את המידע אודות השימוש בחומרי הדברה.

 


 

2. תהליך הרישום של חומרי הדברה צריך להיות מבוסס על מידע מדעי מעודכן והערכת סיכונים. יש לבצע הערכת סיכונים באופן שמתחשב קודם כל בבריאות ילדים, ולוקח בחשבון את כלל דרכי החשיפה לחומרי ההדברה וכלל ההשפעות המצטברות מחשיפה לקבוצות חומרי הדברה אשר אופן השפעתם על הגוף הינו דומה.

 


 

3. יש לבחון מחדש את תנאי הרישום של חומרים פעילים פעם בעשור בהליך שקוף ופתוח לציבור. הבחינה המחודשת של חומרים פעילים תיעשה על ידי ועדה בין משרדית שמורכב ממומחים לבריאות וסביבה ותתייחס לכלל השימושים השונים בחומרי הדברה, לרבות הגנת הצומח, תברואה, שימושים ווטרינריים ושימוש אישי של בני אדם.


4. יש לקבוע את הרמות המרביות המותרות של שאריות חומרי הדברה במזון בהתייחס להשפעתן על ילדים, על מנת להגן על בריאותם . קביעת רמות אלו תהא בהתאם לתוצאות הערכת סיכונים המבוססת על הדיאטה של ילדים בישראל ובהתחשב בסיכונים הבריאותיים של אותם חומרים לכלל האוכלוסייה ולאוכלוסיית הילדים בפרט.

 


5. נדרשת תכנית אכיפה אפקטיבית בעלת יעדים ומדדים להצלחה אשר תוביל לצמצום היקף החריגות והשימוש הבלתי חוקי בחומרי הדברה. יש לוודא כי התוצרת נבדקת באופן מהיר על מנת למנוע מתוצרת חורגת מלהגיע לשוק. יש להשוות את היקף הפיקוח על תוצרת מקומית לזו המיוצאת לחו"ל, אשר עליה לעמוד בדרישות מחמירות יותר.

 


 

6. יש לחייב כל עובד העוסק בהדברה לעבור הכשרה מתאימה ובחינה לשם קבלת רישיון לעסוק בחומרים אלו. בנוסף להדרכה בנוגע לשימוש בטוח ויעיל בתכשירי הדברה, יש לשלב הדרכה בנוגע לשיטות חלופיות למניעת מזיקים, וזאת על מנת לעודד הפחתת השימוש בתכשירים כימיים.

 7. יש לסווג חומרי הדברה מסוכנים במיוחד, הידועים כבעלי השפעה פוגענית על הסביבה ועל בריאות הציבור כ"חומרים לשימוש מוגבל", בדומה לחוק האמריקאי. עבור חומרים אלו יש להגביל את המכירה לגורמים מורשים בלבד תוך תיעוד ומעקב אחר המכירה והשימוש בחומר. נדרשת הכשרה והסמכה מיוחדת של הגורמים המיישמים.

 


 

8. הפחתת השימוש בחומרי הדברה ושיפור איכות התוצרת מביאה איתה תועלת בריאותית וסביבתית לכלל הציבור בישראל. מתוך כך, על המדינה לעודד חקלאים להפחית את השימוש שלהם בחומרי הדברה ולהציע תמריצים ותמיכות על מנת לאפשר לחקלאים – מהקטנים ועד הגדולים, לעשות מעבר למשק חקלאי בר קיימא.

 


 

9. יש צורך לשמור על מרחקי מגן בין אזורי מגורים לבין הריסוס ולקבוע את אותם מרחקים על בסיס שיקולים בריאותיים וסביבתיים ומידע מדעי.


10. נדרש להסדיר את השימוש בחומרי הדברה בגינון העירוני, ולוודא כי הרשויות יעבדו לפי תכנית עבודה ברורה ושקופה וכי יעשו מאמצים להפחית את השימוש שלהם בחומרי הדברה.  יש להגביל את השימוש בחומרי הדברה באזורים עם אוכלוסיה רגישה כגון בפארקים, גינות משחקים ובקרבת מוסדות חינוך. רצוי לאפשר שימוש אך ורק בחומרים בעלי סיכון בריאותי נמוך. לבסוף, נדרש להשקיע בהסברה וכן להודיע לציבור על ריסוס שהתבצע בשטחיים ציבוריים כגון על ידי הצבת שלטים.

 


עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il