donate button
youtube
twitter
facebook

מתכוננים לסוף הזיכיון של מפעלי ים המלח

מביטים לעתיד

מתכוננים לשנת 2030 - שנת סיום הזיכיון של ים המלח


חשיבותו של ים המלח ומצבו החמור מובילים למסקנה אחת – עלינו לעשות ככל שניתן על מנת לעצור את ירידת מפלס האגן הצפוני ולפעול לשיקומו של פלא הטבע הזה. על הממשלה לקבל החלטה לפיה שיקום ים המלח הוא אינטרס בעדיפות עליונה, וברור כי הצעד הראשון בדרך לשיקום הים הוא ההחלטה שלא לחדש את הזיכיון הנוכחי, ועם סיומו בשנת 2030 יש להפסיק מיד את שאיבת המים מהאגן הצפוני.

 

יחד עם הפסקת הכרייה, על המדינה לפעול כבר כיום כדי להכין תכנית רחבה לשם שיקום ארוך טווח של שני אגני הים, ושל אזור ים המלח בכללותו. הפסקת כריית המינרלים בים המלח היא צעד הכרחי להצלת ים המלח, אך הוא אינו מספיק. לכן, על אותה תכנית לבחון מספר היבטים נוספים שבמרכזם החזרת זרימת מימי הירדן ושיקום האזור כולו מנזקי העבר.

 

שנת 2030 ותום הזיכיון מהווים הזדמנות להכנה וליישום תכנית כוללת לשם הצלת ים המלח ולקבלת החלטות מעבר לשאלת עתיד הזיכיון. על התכנית להתבסס על בחינה רחבה ובלתי תלויה, שתבחן את כלל ההיבטים ותשלים את יישום החלטת ממשלה 2863 הקובעת כי "קידום עתיד ים המלח מחייב עריכת בדיקות מעמיקות בסוגיות שונות הנוגעות להשלכות הכלכליות, הסביבתיות, הלימנולוגיות והגיאולוגיות בכל הנוגע לעתיד ים המלח וסביבתו. במסגרת זו יש גם צורך לבחון אפשרויות ודרכים להתמודדות עם בעיית ירידת המפלס".

 

הפסקת הכרייה היא הצעד הראשון לקראת פתרון כולל לעתיד ים המלח. עם זאת, במידה ועמדה זו לא תתקבל, יגיש הארגון לשולחן הצוות שבוחן את פעולות הממשלה לקראת סיום הזיכיון את התייחסותו בנוגע להסדרים הנדרשים במידה ויוחלט על המשך הכרייה. בבסיס הסדרים אלה עומדים ביטול חוק הזיכיון ואסדרת תחום כריית המינרלים על ידי מנגנוני פיקוח וביקורת.

 

במידה והכרייה תימשך, יש לקיים מנגנונים שיבטיחו כמה דברים:

1.      מניעת ירידת מפלס האגן הצפוני בשל פעילות תעשייתית.

2.     החלת עקרונות החוק הישראלי על בעלי הזיכיון העתידיים (בניגוד למצב כיום בו חוק הזיכיון מחריג את מפעלי ים המלח מכמה חוקים).

3.      מנגנוני פיקוח ובקרה שיבטיחו את השמירה על האינטרס הציבורי.

4.      תכנית כוללת לשיקום ים המלח וסביבתו.

 

כמו כן, במידה והמדינה תחליט להמשיך את הכרייה בים המלח, יש לנצל את הליך בחירת הזכיין החדש כדי להגן על הסביבה, ולעגן בהליך בחירת המפעיל העתידי פעולות לשיקום ים המלח והאזור. ניתן לשקול, בין היתר, אימוץ מנגנון של רכישת הזיכיון במחיר מוזל בתמורה לפעולות שיקום על חשבון הזכיין, שיזכה לאחר שיציג את התכנית הטובה ביותר לשיקום ים המלח.

עבור לתוכן העמוד