youtube
twitter
facebook

חוסר שקיפות ציבורית על נתוני הפסולת בישראל

חוסר שקיפות ציבורית על נתוני הפסולת בישראל

דו"ח מיוחד שערכנו בנושא " חובות דיווח ושקיפות מידע ככלי הכרחי בהערכה ויישום של המדיניות הסביבתית" נחשף לראשונה בכנס 2050 ע"י גלעד אוסטרובסקי,ראש תחום פסולת ומיחזור באדם טבע ודין.

הקליקו לדו"ח

הדו"ח שחובר ע"י אוסטרובסקי ועו"ד אסף רוזנבלום, סוקר את מערך הדיווח הקיים בישראל, אשר בא לידי ביטוי בחקיקה המסדירה את תחום הפסולת. בהמשך, הוא מתאר את מהות המידע הדרוש במערך דיווח אפקטיבי, לצד הדגשת הצורך בשקיפות המידע לציבור.

אחת המסקנות המרכזיות העולה מסקירת החקיקה הישראלית הינה: מידת השקיפות הציבורית באשר לנתוני הפסולת ויישום החקיקה הינה בלתי מספקת.

בתוך כך, ההמלצה המתבקשת הינה: הגברת השקיפות הציבורית בקרב המשרד להגנת הסביבה ויתר הרשויות הנוגעות בדבר, לצד פרסום דוחות ונתונים שמצטברים באופן אקטיבי לציבור, גם כאשר החוק אינו מחייב זאת.

 

  דו"ח אדם טבע ודין - מה מושלך לפח
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il