youtube
twitter
facebook

עוצרים את מכירת החיסול - משאירים את הגז הטבעי בישראל!

הגז הטבעי הנמצא מול חופי ישראל, הינו נכס אסטרטגי שיבטיח את כוחה והישרדותה של מדינת ישראל גם בדורות הבאים. למרות חשיבותו, טייקוני הגז המונעים מאינטרסים של עשיית רווחים כלכליים, לוחצים לייצא את מרבית מאגרי הגז הטבעי למדינות זרות, בגיבוי ממשלת ישראל. הצעת החוק שניסחה 'אדם טבע ודין' וזוכה לתמיכה מכל סיעות הבית, מבטיחה כי מאגרי הגז יישמרו לצרכיה של מדינת ישראל למשך 50 שנה וקובעת חלוקה צודקת של משאב ציבורי זה בין הדור הנוכחי ובין הדור הבא.
קראו בהרחבה על הצעת החוק שיזמה 'אדם טבע ודין'

הצטרפו אלינו בקריאה לממשלה לשמור על משאבי הגז של ישראל לנו ולדורות הבאים

המהפכה שבדרך:
משאב טבע זה שנתגלה יאפשר למשק לעבור שתי מהפכות חיוניות: 
מהפכה סביבתית- צמצום משמעותי של פליטות מזהמות. כלומר: הגדלת השימוש בגז טבעי, מבטיחה פליטת זיהום אוויר וגזי חממה נמוכה יותר בהשוואה לפליטות משריפת דלקים פוסיליים כמו:בנזין, סולר, מזוט, נפטא או פחם, המצויים כיום בשימוש. 
מהפכת עצמאות אנרגטית- לישראל לא היו עד היום מקורות אנרגיה משלה והיא עדיין תלויה לחלוטין ביבוא דלקים שונים. התבססות על מקורות אנרגיה מקומיים תגביר את העצמאות האנרגטית של המדינה ותסייע לבסס משק אנרגיה בר -קיימא.

הסכנה שבפתח:
בעלי חברות הגז לוחצים לייצא את מרבית מאגרי הגז הטבעי למדינות זרות, דבר העלול להוביל לשתי פגיעות קשות.
תלות ביבוא גז- ייצוא בלתי מבוקר יצור תלות חזקה בייבוא דלקים ממדינות זרות ובמחיר גבוה יותר. 
תלות אנרגטית- מדינת ישראל לא תשכיל לפתח משק בר קיימא שיתבסס על אנרגיות מתחדשות

אנו קוראים לכם/ן לתמוך בהצעת החוק של 'אדם טבע ודין' הקוראת לממשלה לאסור על בעלי חברות הגז לייצא את מאגרי הגז הטבעי ולהבטיח כי מאגרי הגז של ישראל ישמשו ויישמרו לצרכיה של מדינת ישראל למשך 50 שנה, כחלק מניהול ותכנון נכון וחכם של משק החשמל

בתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il