donate button
youtube
twitter
facebook

תקדים סביבתי: בעלי נחלות במושבים לא יוכלו להשכיר שטחים לעסקים

ההחלטה שקיבלו הרכב שופטי בג"ץ בעניין השכרת שטחים לתעסוקה שאינה חקלאית עשויה לשנות את מצב בעלי הנחלות במושבים. ההחלטה, הקובעת כי יש לפסול את מסקנות ועדת הבר, נתקבלה במסגרת עתירה שהגשנו יחד עם פורום 15 הערים הגדולות בישראל והאגודה לצדק חלוקתי כנגד החלטת המינהל.

 

בג"ץ: למנוע את תופעת הפרבור התעסוקתי

אנו ציינו בעתירה שהוגשה בשנת 2007, כי קיים חשש שאישור המלצות ועדת הבר תוביל לתוספת עצומה של שטחי תעסוקה במושבים ולמעבר שוכרי שטחים אלה מהמרכזים העירוניים אל השטחים החקלאיים.

פעולה זו הינה בעלת השלכות חברתיות
וסביבתיות קשות כאחד, שכן הגדלת היצע שטחי התעסוקה להשכרה במושבים תביא בהכרח לנטישת שטחים כאלו בערים, דבר שמשמעותו הסביבתית השלילית ברורה.

הרכב בג"ץ קיבל את טענתנו וציין כי החלטת המינהל "לא סבירה" והחלטותיו הפלו
לטובה את המגזר החקלאי מול המגזר העירוני בישראל.

בפסק הדין השופטים גם מצטטים את טיעונינו: "גידול ניכר בהיקף הבנייה לתעסוקה לא חקלאית עלול לממש לפחות חלק מן החששות הכרוכים בתופעת הפרבור ובכלל זה מעבר עסקים מן העיר לכפר בשל תנאים טובים יותר שיוצעו להם; החמרת גודש התנועה והתחבורה באזורים שאינם מיועדים לכך שיגרום בתורו לפגיעה סביבתית...".


שופטי בג"צ ציינו גם כי הדבר עלול להביא להכשרת דרכים חדשות וחניונים בשטחים פתוחים לשימוש מוגבר ברכב פרטי ולהחמרת מפגעי הזיהום.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' מציין כי החלטה תקדימית מעידה על החשיבות שרואים השופטים בהגנה על המרחב הכפרי הפתוח מפני פרבור תעסוקתי, "פסק דין זה מחזק את עמדתנו לפיה יש לחזק את הגושים האורבניים בהם מתגוררים למעלה מ90% מתושבי המדינה" הוא אומר.


 
לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד