youtube
twitter
facebook

המאבק נגד הרפורמה ההרסנית עובר לכנסת

המאבק נגד הרפורמה ההרסנית עובר לכנסת

הממשלה אישרה ב-21 ביולי 2013 את הרפורמה הפוגענית בתכנון ובבניה. המטה לתכנון אחראי הכולל 30 ארגוני סביבה תקף את הממשלה שאישרה את הרפורמה בתכנון ובבנייה וציין כי המערכה רק מתחילה ואנו נאבק כדי למנוע את אישור הרפורמה בכנסת.

"בשביל לבנות פרגולה לא צריך לשנות את מדיניות התכנון של מדינת ישראל. את התוצאות המזיקות של הרפורמה הזאת נשלם כולנו וגם הדורות הבאים, שיישארו ללא קרקעות וללא שטחים פתוחים תוך פגיעה בבריאות הציבור. מבחינתנו – המערכה רק מתחילה ונאבק כדי למנוע את אישור הרפורמה בכנסת", אומר המטה לתכנון אחראי,

טרם החלטת הממשלה לאשר את הרפורמה בתכנון ובניה  בועדת השרים לחקיקה ברפורמה בתכנון ובבנייה, שלח המטה שורה של תיקונים שיש לבצע בהצעת החוק על מנת למנוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון בישראל.

"קיימות בהצעת החוק בעיות רבות אשר מאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון ובתוצר שלהן – איכות החיים של כולנו. הצעת החוק אינה מטמיעה כנדרש את השיקולים החברתיים והסביבתיים במערכת התכנון ופוגעת באפשרות להגן על הציבור ועל הסביבה", מסביר המטה.


לעמדת המטה החברתי- סביבתי בעניין הרפורמה בתכנון ובבניה

הרחבת סמכות של הוועדות המקומיות


המטה לתכנון אחראי מתנגד ,בין היתר, להרחבת סמכויותיהן של הוועדות המקומיות ולפגיעה הצפויה באיכות החיים העירונית ובמשאבי הטבע, כתוצאה מהרפורמה.
בנוסף, ההצעה יוצרת שלושה מעמדות של ועדות מקומיות, תוך הגדלת הפערים בין מרכז לפריפריה ובין יישובים מבוססים ליישובים חלשים יותר מבחינה חברתית-כלכלית.

המטה מסביר עוד, כי יש להשקיע משאבים כלכליים רבים בהבאת כל הוועדות המקומיות בישראל לרמה מקצועית נאותה ולהקנות לכולן אותן סמכויות. עם זאת, אין להגדיל את סמכויותיהן של הוועדות המקומיות ביישובים שאינם עירוניים, בשל הפגיעה הצפויה במשאב הקרקע ובשטחים הפתוחים.


דיור בר- השג

בנוסף קורא המטה לחייב דיור בהישג וכן תמהיל של גדלי דירות בכל תכניות המתאר. "מהתיקונים המוצעים הושמטו לחלוטין ההוראות בעניין דיור בהישג יד, שכבר גובשו על ידי משרד המשפטים במסגרת הרפורמה בתכנון שנדונה בכנסת הקודמת. בהעדר חקיקה לא ניתן יהיה לקדם דיור בר השגה", נכתב במסמך ההערות.

כשל מרכזי נוסף ברפורמה הוא: הפרטת סמכויות שלטוניות של גופים ממשלתיים. בהקשר זה, המטה קורא שלא להפריט סמכויות שלטוניות של גופים ממשלתיים כרשות הטבע והגנים, שירותי הכבאות ופיקוד העורף.

עפ"י הצעת החוק, אמורות לעבור הסמכויות הניתנות לרשויות אלו מגופי הממשל ל"בקרים מורשים", גורמים פרטיים אלו יפעלו במסגרת מכוני הבקרה. המטה מתנגד להפרטה זו וקורא ,כאמור, להבטיח כי פונקציות שלטוניות מובהקות יישארו בידיים ציבוריות.

 

  הערות המטה לתכנון אחראי- לתזכיר התיקון לחוק התכנון והבנייה-2013

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il